Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 1.5m Bấm sẵn 2 đầu

21,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 10m Bấm sẵn 2 đầu

31,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 15m Bấm sẵn 2 đầu

36,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 20m Bấm sẵn 2 đầu

38,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 30m Bấm sẵn 2 đầu

52,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 3m Bấm sẵn 2 đầu

23,000

Cáp mạng CAT5 Bấm sẵn 2 đầu (Cáp đúc 2 đầu)

Cable LAN UTP CAT5 5m Bấm sẵn 2 đầu

26,000